Nabór wniosków na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach EFS+ dla mężczyzn

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina o trwającym naborze wniosków na:

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (do kwoty 42 700,00 zł);

– wniosek do pobrania na stronie: www.bialystok.praca.gov.pl

Nabór na wsparcie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), skierowany jest w szczególności do osób napotykających trudności na rynku pracy, tj:

osób młodych do 30 roku życia (w tym zwłaszcza z grupy NEET*);
osób starszych w wieku 50+;
osób długotrwale bezrobotnych**;
kobiet;
osób z niepełnosprawnościami.

Od dnia 01.09.2023 wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej będą mogli składać także mężczyźni niekwalifikujący się do żadnej z powyższych grup osób napotykających problemy na rynku pracy. Przy czym, z uwagi na założenia projektu, urząd w chwili obecnej dysponuje środkami finansowymi na około 70 dotacji dla mężczyzn i zastrzega sobie prawo zakończenia naboru w momencie wyczerpania środków.

Udział w projekcie osoby młodej do 30 r. ż. każdorazowo będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby poziom kompetencji będzie musiał zostać uzupełniony.
Ponadto wsparcie osobom młodym do 30 roku życia powinno zostać udzielone w ciągu 4 miesięcy. Przy czym, okres 4 miesięcy w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

UWAGA!!!
– W związku z krótkim okresem realizacji projektu, PUP w ramach wyjątku nie będzie wymagał 30 dni rejestracji przed złożeniem wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

Wypełnione Wnioski można składać:

pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
osobiście w Kancelarii na parterze przy wejściu do budynku,
elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
(Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej). Poniżej link do ePUAP: https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#

* osoba w wieku 18–29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

** osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze PUP przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 ostatnich lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Źródło: www.bialystok.praca.gov.pl