Przewodnik Inwestora

ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Od pomysłu do realizacji zamiarów przedsiębiorcy w zakresie nowej inwestycji dzieli przedsiębiorcę proces, który związany jest z kosztami jak również koniecznością przebrnięcia przez złożone regulacje prawne czy procedury administracyjne.
Przebieg procesu inwestycyjnego oraz czas jego trwania zależy od skali, złożoności oraz specyfiki planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
W niniejszym opracowaniu podjęliśmy próbę generalizacji oraz wskazanie kluczowych elementów  procesu inwestycyjnego.
Pierwszym elementem jest pomysł i skonkretyzowanie planowanej inwestycji.
Następnie konieczna jest realizacja kolejnych kroków procesu inwestycyjnego zgodnie z dołączonym schematem.
Należy mieć jednak świadomość, że jest to przykładowy schemat i w zależności od charakteru i specyfiki przedsięwzięcia jego poszczególne etapy mogą ulec rozbudowaniu.
W opracowaniu zamieszczamy kontakty do wydziałów odpowiedzialnych merytorycznie oraz linki do stron, na których znajdziecie Państwo niezbędne informacje oraz druki dokumentów.

Jednostką powołaną do wspierania Inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego jest Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach. Pracownicy Ośrodka pozostają w kontakcie z poszczególnymi referatami oraz pośredniczą w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, których obecność na ścieżce inwestycyjnej jest konieczna. Warto się zgłosić tutaj przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Pracownicy przedstawią ofertę gminy Łapy w zakresie terenów inwestycyjnych oraz możliwości skorzystania z ulg w związku z realizacją nowej inwestycji.
Gmina Łapy dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych, z których część położona jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pracownicy Ośrodka poinformują o warunkach prowadzenia działalności w Podstrefie oraz związanych z tym ulgami.

BIURO OBSŁUGI INWESTORA

OŚRODEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a, 18-100 Łapy,

tel. 85 814 19 20, 501 304 491

e-mail: magdalena.perkowska@lapybiznes.pl lub osrodek@lapybiznes.pl

Życzymy powodzenia w zamierzeniach inwestycyjnych i zapraszamy do inwestowania w naszej gminie.

SCHEMAT

SCHEMAT

KROK 1: Informacja o terenie planowanej inwestycji

KROK 1: Informacja o terenie planowanej inwestycji

Podczas pierwszej wizyty w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach i po przedstawieniu wstępnej informacji na temat zamierzenia inwestycyjnego, otrzymają Państwo materiały zawierające dokładne informacje o terenach inwestycyjnych położonych w Gminie Łapy. Informacje te zawierają m.in. numery ewidencyjne działek wchodzących w skład oferowanej nieruchomości wraz z ich powierzchnią, oznaczenie księgi wieczystej, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ukształtowanie terenu oraz dane na temat uzbrojenia terenu i jego skomunikowania.

Pracownicy Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach dostarczą szczegółowych informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy Łapy oraz o planowanych terminach składania ofert lub informacji na temat korzystania z ulgi podatkowej w związku z planowaną inwestycją. Pracownicy Ośrodka zawsze starają się dostosować ofertę do potrzeb inwestora.

Druga wizyta inwestora w Ośrodku Przedsiębiorczości ma na celu uszczegółowienie danych na temat oferowanych nieruchomości. Wizyta inwestora poprzedzana jest najczęściej oficjalnym zapytaniem ze strony inwestora z podaniem dokładnych danych na temat inwestycji. Spotkanie może mieć różnoraki charakter. W zależności od potrzeby i propozycji inwestora w spotkaniu uczestniczy ze strony gminy Burmistrz wraz z osobą merytoryczną, lub – jeśli jest taka potrzeba i życzenie inwestora (praktykowane w przypadku dużych inwestycji) – w spotkaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele dostawców mediów i innych instytucji. Podczas spotkania inwestor otrzymuje możliwie kompletny zestaw informacji na wszystkie tematy związane z inwestowaniem na terenie gminy.

KROK 2: Wybór lokalizacji i weryfikacja informacji o nieruchomości

KROK 2: Wybór lokalizacji i weryfikacja informacji o nieruchomości

Informacje na temat powierzchni działki, klasy bonitacyjnej gruntu, numeru księgi wieczystej dostępne są w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku Filia w Łapach. O wypis z rejestru gruntów może się ubiegać właściciel lub współwłaściciel działki, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości niebędącej własnością wnioskodawcy, należy wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku. Nie będąc właścicielem gruntu można złożyć wniosek o kopię mapy ewidencyjnej wykonanej dla jednej działki lub kilku działek wraz z działkami sąsiednimi.

Znając położenie nieruchomości, możemy określić jej dane ewidencyjne – adres administracyjny, wchodząc na stronę Łap http://www.lapy.pl/, zakładka „Miasto i gmina” a następnie wybierając „Punkty adresowe”. W prawym, górnym rogu głównej strony portalu wpisujemy szukaną miejscowość, w której obszarze znajduje się „nasza działka”. Po kliknięciu w słowo „Szukaj” otworzy nam się mapa z numerami działek ewidencyjnych. Znając położenie interesującej nas działki możemy ją zlokalizować i odczytać numer ewidencyjny. Następnie, klikając lewym przyciskiem myszki w polu znalezionej działki, otwieramy okienko z informacją zawierającą m.in. adres administracyjny działki (TERYT).

Informacje o stanie prawnym nieruchomości dostępne są w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku lub bezpośrednio na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczne Księgi Wieczyste. W celu pozyskania numeru księgi wieczystej interesującej nas działki należy w Sądzie Rejonowym złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. W przypadku przychylnego ustosunkowania się Sądu do naszej prośby, otrzymamy numer księgi wieczystej „naszej nieruchomości”. Znając numer księgi wieczystej założonej i prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, możemy bez przeszkód przeglądać tę księgę w portalu internetowym Ministra Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/. Wprowadzając w/w adres w przeglądarce internetowej, na pierwszym ekranie Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych wprowadzamy poznany numer księgi wieczystej. Z chwilą wyszukania numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, możemy tę księgę pobrać i przeglądać jej treść. Przeglądając dział drugi księgi wieczystej, dowiemy się kto jest prawowitym właścicielem działki. W przypadku terenów objętych Podstrefą Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej należy sprawdzić kryteria i warunki jakie należy spełnić, aby móc uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie objętym TSSE. Uzyskanie pozwolenia daje przedsiębiorcy prawo do korzystania z ulg podatkowych w podatku dochodowym wyłącznie na podstawie wspomnianego zezwolenia, a mianowicie w ramach produkowanych wyrobów i świadczenia usług objętych zakresem danego zezwolenia. Przy weryfikacji informacji o nieruchomości ważne znaczenie ma sprawdzenie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP jest ważnym dokumentem dla gminy określającym przeznaczenie terenu, jest aktem prawa miejscowego stanowiącym podstawę planowania przestrzennego w gminie. Teren Miasta i Gminy Łapy jest w całości objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na stronie internetowej Miasta w zakładce Miasto i gmina/Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapy  umieszczony jest wykaz i treść obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Można tutaj sprawdzić, jakie są ustalenia MPZP oraz jakie jest przeznaczenie terenu w Studium. Sprawdzenia zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można także dokonać osobiście lub w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Łapach – stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego. Pracownik Urzędu udzieli niezbędnych informacji o funkcjach danego terenu wpisanych w MPZP.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

BIURO OBSŁUGI INWESTORA

OŚRODEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a, 18-100 Łapy,

tel. 85 814 19 20, 501 304 491

e-mail: magdalena.perkowska@lapybiznes.pl lub osrodek@lapybiznes.pl

Filia w Łapach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

ul. Bohaterów Westerplatte 8

18-100 Łapy

tel. 857152382

IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Telefon do Biura Obsługi Interesanta ws. Ksiąg Wieczystych: 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału

ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

pok. E 009, parter

faks: (85) 66 56 309

e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

KROK 3: Sprawdzenie czy realizacja inwestycji wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

KROK 3: Sprawdzenie czy realizacja inwestycji wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na początek sprawdź, czy planowana przez ciebie inwestycja wymaga decyzji środowiskowej. Zestawienie przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać decyzję środowiskową znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli w zestawieniu tym znajdziesz swoją inwestycję, to musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta może być ci potrzebna również w przypadku rozbudowy, przebudowy lub montażu zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ww. rozporządzeniu.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („OOŚ”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie („Decyzja”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno–budowlanego. OOŚ planowanych przedsięwzięć ma na celu zbadanie ewentualnego wpływu określonej inwestycji na środowisko i uzgodnienie takich warunków jej realizacji, które pozwolą ograniczyć, a jeśli to możliwe – wyeliminować ryzyko negatywnego wpływu na środowisko. Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1540-decyzja-srodowiskowa

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Łapach

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 łapy

tel. 85 715 22 51

e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

Stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego III piętro – pokój nr 306

tel. 85 715 22 51 wew. 306

KROK 4: Nabycie nieruchomości/Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

KROK 4: Nabycie nieruchomości/Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Najczęściej podjęcie decyzji o inwestowaniu związane jest z podpisaniem listu intencyjnego lub porozumienia. Inwestor zobowiązuje się do zainwestowania na terenie gminy określając jednocześnie termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. W przypadku kiedy inwestor podejmuje decyzje o zainwestowaniu na części dużej działki, wymagany jest podział działki. Postanowienie i decyzję o podziale nieruchomości wydaje Burmistrz. Decyzja przygotowywana jest przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Łapach.

Zakup nieruchomości od Gminy odbywa się na zasadzie publicznego przetargu nieograniczonego /tej procedury nie ma przy nabywaniu od osób fizycznych/.

Etapy postępowania administracyjnego:

  1. wykazanie do sprzedaży nieruchomości poprzez podanie do publicznej wiadomości zamiaru sprzedaży – na okres 21 dni,
  2. ogłoszenie o przetargu, podanie do publicznej wiadomości warunków przetargu na co najmniej 1–2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu,
  3. warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium które wynosi od 5% do 20% wartości tej nieruchomości (wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości). Protokół z odbytego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Cena uzyskana w wyniku licytacji winna być zapłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej,
  4. zawarcie umowy notarialnej następuje w terminie do 21 dni od dnia przetargu.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest:

  1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Kwestie związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278.)

Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomości na terenie Polski musi uzyskać zgodę /decyzję/ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości /pod rygorem utraty wadium w przypadku nieuzyskania pozytywnej decyzji MSWiA/. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa zainteresowany nabyciem nieruchomości. Postępowanie w sprawie trwa -zgodnie z KPA – 2 miesiące, jeżeli wraz z wnioskiem zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty, a także o ile wpłynęły wymagane przepisami prawa opinie właściwych organów administracji. W uzasadnionych sytuacjach, np. w przypadku konieczności przystąpienia do przetargu, można ubiegać się o uzyskanie „promesy”. Postępowanie o uzyskanie promesy trwa 2 miesiące.  Więcej informacji na stronie: https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/koncesje-i-zezwolenia/260,Nabywanie-nieruchomosci.html Z chwilą zakupu nieruchomości inwestor może przystąpić do gromadzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli brał pod uwagę wskazówki znajdujące się w opisanych powyżej etapach – jest do tego dobrze przygotowany. Zaoszczędził na czasie, który ma dla niego często znaczenie kluczowe. Bardzo wielu inwestorów zaczyna wszystkie uzgodnienia dopiero od tego momentu, co w efekcie skutkuje dużą nerwowością, żalem na opieszałość różnych instytucji, których kalendarz działań rozmija się z oczekiwaniami inwestora. Warto mieć tego świadomość, aby zapewnić procesowi inwestorskiemu odpowiednią płynność.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 24,

pokój 301 i 302,

tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302

Wnioski oraz dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji można składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  – ul. Rakowiecka 2a w godzinach pracy 8:00 – 16:00 lub przesyłać drogą pocztową na adres: ul. Stefana Batorego 5,

02-591 Warszawa

PRZESYŁKĘ POCZTĄ KURIERSKĄ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 02-591 WARSZAWA, ul. RAKOWIECKA 2a

Zapytania ogólne proszę kierować drogą elektroniczną: waii@mswia.gov.pl lub fax-em: 22 848-97-81.

Informacje dotyczące postępowań administracyjnych będących w toku udzielane są stronom postępowań lub ich pełnomocnikom, po podaniu numeru sprawy, pod numerami telefonów:

22 60-118-70 – zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców,

22 60-116-02 – informacja ogólna

Dyżury telefoniczne prowadzone są we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-11:00

KROK 5: Uzyskanie ewentualnej decyzji środowiskowej

KROK 5: Uzyskanie ewentualnej decyzji środowiskowej

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone jest przez Urząd Miejski w Łapach. W toku postępowania Urząd konsultuje się z instytucjami zewnętrznymi (Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska). Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach. W rozstrzygnięciu tej kwestii pomoże Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łapach. Jeżeli planowana działalność nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu obowiązujących przepisów) wydaje się postanowienie, w którym informuje się inwestora jak i strony postępowania czy wymagane będzie wykonanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czy też nie. W przypadku inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport wymagany jest obligatoryjnie. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podstawą procedowania tzw. decyzji środowiskowej jest karta informacyjna przedsięwzięcia.

Wśród załączników dołączanych do wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej jest też wyrys i wypis z ewidencji gruntów, który jest rodzajem zaświadczenia. Wydany urzędowo dokument potwierdza stan gruntów, budynków, lokali zawartych w operacie ewidencyjnym. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów otrzymamy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku Filia w Łapach.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Łapach

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 łapy

tel. 85 715 22 51

e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

Stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego III piętro – pokój nr 306

tel. 85 715 22 51 wew. 306

Filia w Łapach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

ul. Bohaterów Westerplatte 8

18-100 Łapy

tel. 857152382

KROK 6: Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odbiór ścieków sanitarnych, odprowadzanie wód deszczowych

KROK 6: Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odbiór ścieków sanitarnych, odprowadzanie wód deszczowych

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej składany jest bezpośrednio przez inwestora do dostawcy energii elektrycznej. Druki wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do pobrania ze strony internetowej Zakładu Energetycznego.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Energetyczny Białystok Teren

ul. Elektryczna 13

15-950 Białystok Teren

Centrala: (85) 676 66 00

Sekretariat: (85) 676 66 02

(85) 676 66 09

sekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych

Inwestor składa wniosek o wydanie technicznych warunków wpięcia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wniosek taki składa się bezpośrednio w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji działającym na terenie Gminy Łapy. Procedura na uzyskanie warunków na przyłącz wody i kanalizacji, oraz druki wniosków o wydanie technicznych warunków przyłączenia do pobrania w siedzibie ZWiK lub na stronie http://zwiklapy.pl/dopobrania/.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Spółka  z o. o.

ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy

tel. 85 7152851, 85 7152241

tel. 85 7153399, 85 7152965 po godz. 15.00 oraz dni wolne :

tel. 85 7152852

e-mail: biuro@zwiklapy.pl

Odprowadzenie wód deszczowych Z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życia nowe prawo wodne, które istotnie zmieniało dotychczasowe zasady gospodarowania wodami (Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Przed 1 stycznia 2018r., wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni uznawane były za ścieki. Konsekwentnie do tak rozumianych wód opadowych i roztopowych miały zastosowanie wymogi prawne odnoszące się do ścieków m.in., w zakresie pozwoleń wodnoprawnych. Sytuacja uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2018r. Obecnie wody opadowe i roztopowe nie są kwalifikowane jako ścieki. Zgodnie z obecnym stanem prawnym wody opadowe i roztopowe to „wody będące skutkiem opadów atmosferycznych”.

Odprowadzanie do wód

Sytuacja wydaje się jasna w przypadku odprowadzania wód opadowych (roztopowych) do wód. Zgodnie z nowym prawem wodnym, pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na tzw. usługi wodne. Usługi wodne obejmują m.in., odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zatem odprowadzanie deszczówki ujętej w wymienione powyżej systemy kanalizacji deszczowej do wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Odprowadzanie do ziemi W przypadku odprowadzania do ziemi wód opadowych sytuacja nie jest już taka jednoznaczna. Co do zasady, nowe prawo wodne nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w takiej sytuacji. Jednak zmiana może być pozorna. Wszystko zależy od charakteru odbiornika wód opadowych (roztopowych).

Odprowadzanie do urządzeń wodnych

Usługą wodną wymagającą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie również odprowadzanie wód opadowych (roztopowych) ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, takim urządzeniem będzie np. rów. Należy przypomnieć, że w poprzednim stanie prawnym odprowadzanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych do rowu uznawane było za odprowadzanie do ziemi i wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie, rów będzie traktowany jako urządzenie wodne. Tym samym odprowadzanie do rowu wód opadowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej będzie usługą wodną wymagającą uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Wniosek o wydanie pozwolenia wraz z operatem wodnoprawnym należy przedłożyć w siedzibie Nadzoru Wodnego w Łapach. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego może być wymagane dołączenie oceny wodnoprawnej, która jest niezbędna w przypadku inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód. Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/77-pozwolenie-wodnoprawne/sym/0923271

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Nadzór Wodny w Łapach

ul. Armii Krajowej 1

18-100 Łapy

tel.: 85 733 03 51

e-mail: nw-lapy@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Białymstoku

ul. Handlowa 6

15-399 Białystok

tel.: +48 (85) 748 12 00

e-mail: zz-bialystok@wody.gov.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A,

15-085 Białystok

tel.: +48 (85) 733 03 20

fax:+48 (85) 733 03 30

+48 (85) 732 42 44

e-mail: bialystok@wody.gov.pl

Zapewnienie dostawy gazu

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej składany jest przez inwestora bezpośrednio do dostawcy gazu. Na terenie Gminy Łapy dystrybucją gazu i eksploatacją sieci zajmuje się Zakład Gazowniczy w Białymstoku. Druki wniosków o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej do pobrania ze strony internetowej https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14

00-537 Warszawa

tel. 22 363 71 00

faks 22 363 70 01

kancelaria.centrala@psgaz.pl

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

tel. 85 664 59 00

faks 85 664 59 40

email: bialystok@psgaz.pl

KROK 7: Wykonanie dokumentacji projektowej do celów realizacji inwestycji

KROK 7: Wykonanie dokumentacji projektowej do celów realizacji inwestycji

Projekty budowlane należy opracować zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem na mapach do celów projektowych przygotowywanych przez geodetów działających na zlecenie inwestora. Projekty sieci infrastruktury technicznej podlegają obowiązkowemu zatwierdzeniu przez Filię Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łapach. Równocześnie z opracowywaniem projektu budowlanego inwestor składa stosowny wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dołączając plan zagospodarowania działki sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Filia PODGiK w Łapach

ul. Bohaterów Westerplatte 8

18-100 Łapy

Tel. (85) 715 23 82

lapy.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

KROK 8: Uzyskanie pozwolenia na budowę

KROK 8: Uzyskanie pozwolenia na budowę

Posiadając prawo do dysponowania nieruchomością inwestor może się starać o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Wniosek o pozwolenie na budowę do pobrania ze strony: http://st.bialystok.wrotapodlasia.pl/pl/druki_i_informacje/wydzial_architektury/pozwolenie-na-budowe-roboty-budowlane.html. Kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się wykonalna można przystąpić do realizacji inwestycji.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

tel. 85 740 39 51, fax 85 740 39 82

strona: www.powiatbialostocki.pl

Wydział Architektury

Wydawanie pozwoleń na budowę – Gmina Łapy

p. 311

Tel. 85 740 39 86

KROK 9: Zgłoszenie zmian użytkowania w ewidencji gruntów i budynków

KROK 9: Zgłoszenie zmian użytkowania w ewidencji gruntów i budynków

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest zlecić wybranemu przez siebie geodecie wykonanie dokumentacji geodezyjnej i zgłosić zmianę użytkowania w Filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łapach w ciągu 30 dni od rozpoczęcia budowy pod rygorem grzywny. Warto o tym pamiętać, gdyż praktyka pokazuje, że często inwestor nie podejmuje tego działania w stosownym czasie.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Filia PODGiK w Łapach

ul. Bohaterów Westerplatte 8

18-100 Łapy

Tel. (85) 715 23 82

lapy.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

KROK 10: Realizacja inwestycji

KROK 10: Realizacja inwestycji

Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę można przystąpić do realizacji inwestycji. Przystąpienie do prac należy poprzedzić zarejestrowaniem dziennika budowy w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót objętych pozwoleniem na budowę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Wydział Architektury

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

tel. 85 740 39 51, fax 85 740 39 82

strona: www.powiatbialostocki.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu białostockiego

ul. Słonimska 15/1

15-028, Białystok

tel. 85 748 23 06, fax 85 748 23 07

e-mail: bialystok@pinb.pl

www: bialystok.pinb.pl

KROK 11: Zgłoszenie zmian w zasobie geodezyjnym i kartograficznym

KROK 11: Zgłoszenie zmian w zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Kiedy inwestycja zostanie zakończona, należy dokonać zgłoszenia zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków. Zmian dokonuje się na wniosek, a sprawę merytorycznie prowadzi Filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łapach.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

Filia PODGiK w Łapach

ul. Bohaterów Westerplatte 8, 18-100 Łapy

Tel. (85) 715 23 82

lapy.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

KROK 12: Odbiór inwestycji

KROK 12: Odbiór inwestycji

O zakończeniu realizacji przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany poinformować Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. W zależności od kategorii obiektu budowlanego oraz zapisów decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor przed przystąpieniem do użytkowania obiektu powinien uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie, jeżeli jest ono wymagane lub zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy i przystąpieniu do jego użytkowania. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć ponadto stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Druki do pobrania na stronie: https://pinb.pl/wzory-drukow.html.

Zakończenie inwestycji i odbiór obiektu kończą cały proces inwestycyjny. Oszacowanie czasu pomiędzy wykonaniem pierwszego i ostatniego kroku jest bardzo trudne z uwagi na wiele czynników m.in. przygotowanie inwestora, prowadzenie kolejnych działań z odpowiednim wyprzedzeniem, czy prowadzenie niektórych działań równolegle.

Mamy nadzieję, że z niniejszym opracowaniem łatwiej się będzie odnaleźć w gąszczu przepisów prawnych i procedur administracyjnych. Mamy świadomość, że nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, gdyż każda sprawa ma charakter specyficzny i będzie wymagać indywidualnego podejścia.  W tym celu w publikacji wskazaliśmy dane kontaktowe do pracowników merytorycznych, dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prowadzonych spraw. Warto z nimi rozmawiać. Wspólnie postaramy się pomóc mając na uwadze sukces inwestora i rozwój gospodarczy miasta i gminy Łapy.