Dlaczego Łapy

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA I GMINY ŁAPY

WARTO TU INWESTOWAĆ 

Łapy to miasto i mina ludzi aktywnych i miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych. Rozwinąć tu moą swoje skrzydła wszyscy inwestorzy, zarówno małej jak i dużej przedsiębiorczości.

 

Miasto i Gmina Łapy to wspaniałe miejsce do mieszkania i wypoczynku, ale też znakomity teren na lokalizację inwestycji. Wpływają na to m.in. dogodna lokalizacja i atrakcyjne połączenia komunikacyjne, pełna dostępność infrastruktury technicznej, bliskość rynków wschodnich, rozwój stref gospodarczych, atrakcyjny system ulg oraz przychylność mieszkańców i władz samorządowych. Nie bez znaczenia są także zasoby wykwalifikowanego kapitału ludzkiego. Rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych o różnych profilach kształcenia prezentują wysoki poziom nauczania i dostosowują kształcenie do potrzeb inwestorów a Centrum Kształcenia Praktycznego posiada wykwalifikowaną kadrę do realizacji różnych kursów zawodowych. Atutem jest także położenie w obrębie aglomeracji białostockiej, które umożliwia dostępność kształcenia na poziomie wyższym i szerokie możliwości pozyskiwania kooperantów.  

 

 

PREFERENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZWOLENIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

W ramach programu zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta i miny Łapy.

Dążenie do podniesienia, jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Łapy przejawia się w przygotowaniu szeregu udogodnień dla inwestorów, chcących ulokować swój kapitał na naszym terenie. Gmina Łapy, uchwałą Rady Miejskiej z 19 grudnia 2014 r., przyjęła „Program  pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje”.  

 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

 

KAPITAŁ LUDZKI 

Gminę Łapy zamieszkuje ok. 22 680 mieszkańców. Korzystny ze względu na rozwój gminy jest rozkład ludności według ekonomicznych grup wiekowych, bo aż ok. 64,5 % mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, ok. 15,8 % w wieku przedprodukcyjnym, a zaledwie ok. 19,7 % ogółu ludności gminy stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. 

Na terenie gminy Łapy funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, który swoim zasięgiem działania obejmuje 4 sąsiadujące gminy: Łapy, Poświętne, Turośń Kościelna i Suraż. Na dzień 31.12.2016 r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było ogółem 1341 osoby z terenu Miasta i Gminy Łapy.  

Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 

 • 25 – 34 lata (423 osoby) – 32% ogółu bezrobotnych, 
 • 35 – 44 lata (231 osoby) – 17% ogółu bezrobotnych,  
 • 45 – 54 lata (246 osób) – 18% ogółu bezrobotnych,  
 • 18 – 24 lata (185 osób) – 14% ogółu bezrobotnych. 

W odniesieniu do poziomu i rodzaju wykształcenia, najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne z wykształceniem: 

 • policealnym i średnim zawodowym – 390 osób (29% ogółu bezrobotnych), 
 • zasadniczym zawodowym  – 370 osób (27%  ogółu bezrobotnych), 
 • gimnazjalnym i poniżej – 282 osoby (21% ogółu bezrobotnych). 
 • wyższe -150 osób (12% ogółu bezrobotnych),   
 • średnie ogólnokształcące – 149 osób  (11% ogółu bezrobotnych). 

 

 

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY – PODSTREFA ŁAPY  

Gmina Łapy inwestorom oferuje tereny inwestycyjne o powierzchni około 24 hektarów należące do Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W połowie są to działki w pełni uzbrojone, w pozostałej części aktualnie realizowany jest proces uzbrajania terenu. Będą to tereny wyposażone w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem. W ramach tej inwestycji zaplanowano również kompleksowy remont i przebudowę dróg, które zapewnią bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych, zwiększając ich dostępność i atrakcyjność. 

 

 

PODSTREFA ŁAPY – OBSZAR INWESTYCYJNY I 

Obszar Podstrefy Łapy I (działki uzbrojone) obejmuje 11,96 ha terenu i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność produkcyjną i usługową. Oferta dotyczy następujących działek: 

Tereny inwestycyjne Podstrefy Łapy wyposażone są w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem. 

 

 

PODSTREFA ŁAPY – OBSZAR INWESTYCYJNY II

Obszar nowych terenów inwestycyjnych obejmuje 12,20 ha gruntu, w jego granicach wydzielono 10 działek przeznaczonych pod inwestycje o powierzchni ok. 1 ha każda.

Udostępnienie gruntów dla inwestorów planowane jest w IV kwartale 2017 roku. 

 

 

WARUNKI INWESTOWANIA NA TERENIE PODSTREFY ŁAPY TSSE  

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej, w formie zwolnień podatkowych – zwolnienie od podatku dochodowego. Podstawą do korzystania z niej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. 

Strefy Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu:  

 • kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub 
 • tworzenia nowych miejsc pracy – wielkości pomocy publicznej liczona jest, jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy     publicznej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników. 

 

W TSSE można prowadzić działalność gospodarczą w następujących branżach: metalowej, chemicznej, maszynowej, budowlanej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, logistycznej. Siedziba firmy może być zlokalizowana poza strefą. 

Minimalna wielkość nowej inwestycji w TSSE to 100 tys. EURO (dla terenów strefowych, utworzonych przed 1 stycznia 2009r.).  W pozostałych przypadkach obowiązują kryteria, według których wydawane są nowe zezwolenia. Teren inwestycyjny Podstrefy Łapy został utworzony po 1 stycznia 2009 r., zatem Inwestor musi spełnić, co najmniej jedno z poniższych: 

KRYTERIUM STOPY BEZROBOCIA – obliczane jest wg. stopy ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  W przypadku Podstrefy Łapy, po uwzględnieniu obniżenia parametrów dla województwa podlaskiego o 30%, kryterium uważa się za spełnione, gdy w wyniku nowej inwestycji:   

 • zostaną poniesione nakłady o wartości co najmniej 9 100 000,00 zł
 •  lub utworzy co najmniej 35 nowych miejsc pracy 

 

KRYTERIUM STOPNIA UPRZEMYSŁOWIENIA – W przypadku Podstrefy Łapy, kryterium uważa się za spełnione, gdy w wyniku nowej inwestycji zostaną poniesione nakłady o wartości co najmniej 9 000 000,00 

 

KRYTERIUM WSPIERANIA ROZWOJU KLASTRÓW I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH – dopuszcza się lokowanie w strefach inwestycji przyczyniających się do rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych. Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności z udziałem, co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy. 

 

KRYTERIUM INNOWACYJNOŚCI – Przedsiębiorca zainteresowany realizacją nowej inwestycji na terenie strefy w oparciu o to kryterium potwierdza jego spełnienie opinią co najmniej jednej jednostki naukowej polskiej lub z krajów UE, merytorycznie powiązanej z danym sektorem. Ekspertyzy zagranicznych ośrodków naukowych powinny być przedstawione w tłumaczeniu na język polski. 

 

KRYTERIUM SEKTORÓW PRIORYTETOWYCH za priorytetowe uznano branże cechujące się przede wszystkim:  

 • wyższym udziałem wydatków na badania i rozwój (B+R) w wartości finalnej (wskaźnik intensywności wydatków na B+R szacowany jest zarówno w odniesieniu do całych branż czy dziedzin przemysłu, jak i do poszczególnych wyrobów czy grup wyrobów), 
 • wysokim poziomem zatrudnienia personelu naukowo-technicznego, 
 • technologiami zawartymi w patentach i licencjach,
 • strategiczną współpracą z innymi firmami wysoko technologicznymi i ośrodkami naukowymi,  
 • szybkim procesem „dewaluacji” opracowywanych i stosowanych technologii,  
 • wysokim poziomem rotacji wyposażenia technicznego, koniecznością dużych nakładów kapitałowych.  

 

Jako priorytetowe uznaje się inwestycje realizowane w następujących sektorach:

 1. motoryzacyjnym,
 2. lotniczym,
 3. elektronicznym,  
 4. maszynowy,  
 5. chemia małotonażowa,  
 6. biotechnologii,  
 7. badawczo-rozwojowym (dział 73 PKWiU),
 8. nowoczesne usługi (przynajmniej jedna z wymienionych poniżej): 
  • informatyczne (dział 72 PKWiU),
  • rachunkowo – księgowe i doradztwa podatkowego (grupa 74.12 PKWiU),  
  • w zakresie badań i analiz technicznych (grupa 74.3 PKWiU),  
  • centrów telefonicznych (grupa 74.86 PKWiU)

 

Za priorytet uznano również produkcję urządzeń służących do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych. W planie rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej ustalanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki dla każdego województwa zostaną wytypowane dodatkowo najwyżej dwa sektory, których wspieranie jest pożądane z uwagi na rozwój województwa.

 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zezwolenie ma postać decyzji administracyjnej i określa m.in.: 

 • przedmiot działalności przedsiębiorcy (wg PKWiU),  
 • wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,  
 • wielkość planowanego na terenie Strefy zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji, terminy osiągnięcia określonego poziomu zatrudnienia i okresy jego utrzymywania,  
 • planowany termin zakończenia inwestycji,  
 • maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy,  
 • wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na gruntach prywatnych, włączanych do strefy. 

Na terenie TSSE możliwe są następujące formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowa-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.  

Pomoc w Strefie może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę pod warunkiem, że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej.  

 

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące: 

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego; 
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika; 
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych; 
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.; 
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych  
  i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;  
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy. 

W przypadku dużych przedsiębiorców, środki trwałe powinny być nowe. 

Pomoc publiczna uzyskana przez przedsiębiorcę z różnych źródeł sumuje się  
do wysokości przysługującej dla danego obszaru. 

 

WAŻNE:  

Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą: 

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji (duże firmy), 
 • przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 

Małe przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo, które:  

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników i  
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; 

Średnie przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo  które: 

 •  zatrudnia mniej niż 250 pracowników i 
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro

 

 

PRZYKŁAD KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ 

Pomoc publiczna z tytułu „nowej inwestycji   

 • Poniesione wydatki inwestycyjne 1.000.000,00 zł 
 • Intensywność pomocy publicznej 60%. 
 • Pomoc publiczna  60% x 1.000.000,00 zł = 600.000,00 zł 

lub

Pomoc publiczna z tytułu „tworzenia nowych miejsc pracy” 

 • Zatrudnienie 15 osób, 
 • Koszt pracy pracownika brutto 2.500/ m-c, 
 • Okres zatrudnienia 24 miesiące, 
 • Intensywność pomocy publicznej 60%. 
 • Pomoc publiczna (60% x 15 osób x 2.500,00 x 24 m-ce ) =540.000,zł. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE PODSTREFY ŁAPY 

 

 

KONTAKT:

BIURO OBSŁUGI INWESTORA
OŚRODEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a, 18-100 Łapy,
tel. 85 814 19 20, 501 304 491
e-mail: magdalena.perkowska@lapybiznes.pl lub osrodek@lapybiznes.pl