Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2024 – lista projektów dopuszczonych do głosowania

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zakończyła ocenę formalno-prawną i merytoryczną propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych zadań oraz dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców, podjęto decyzję o dopuszczeniu do głosowania wszystkich zgłoszonych propozycji zadań.

Zostało zgłoszonych 15 propozycji zadań na łączną kwotę 1 491 938,07 zł.

 

Już wkrótce udostępnione zostaną wizytówki zadań dopuszczonych do głosowania. A o wyborze propozycji zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy Gminy Łapy w głosowaniu, które odbędzie się od 11 do 25 września br.

Propozycje zadań były oceniane merytorycznie zgodnie z Zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2024 rok stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/538/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Łapy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024, względem następujących kryteriów:

Ocena zadania pod względem spełniania wymogów: określonych w § 2 ust. 2 i 6 Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na rok 2024, tj.

 1. Zgodnie z § 2 ust. 2 – w przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.
 2. Zgodnie z § 2 ust. 6 w ramach budżetu obywatelskiego nie będą mogły być zrealizowane zadania:
  • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
  • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Łapy;
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zadania;
  • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
  • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.
 3. Możliwości zrealizowania zadania w trakcie trwania roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 4. Analiza faktyczna możliwości realizacji projektu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i technologicznych,
 5. Kosztu realizacji, który nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł

Lista projektów dopuszczonych do głosowania_BO_2024