O nas

Ośrodek Przedsiębiorczości został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Łapach w dniu 30 grudnia 2009 r., jako gminna jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa). Głównym jego celem działania jest realizacja zadań związanych ze wsparciem i upowszechnianiem idei samorządowej, a w szczególności tworzeniem warunków i wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości.

Zadania Ośrodka Przedsiębiorczości:

 • organizowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy,
 • tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką a przedsiębiorczością,
 • udział w krajowych i zagranicznych systemach i programach związanych z pobudzaniem aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości,
 • edukacja w zakresie przedsiębiorczości,
 • organizowanie konkursów, mających na celu rozszerzenie i propagowanie wiedzy na temat idei samorządności i przedsiębiorczości,
 • promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza nowopowstałych,
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczną i gospodarczą na obszarach wiejskich,
 • nawiązanie współpracy z jednostkami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką związaną z wdrażaniem programów
 • pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Ośrodka Przedsiębiorczości,

Pomysł utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, wspierającego tworzenie własnej działalności gospodarczej, został podjęty przez samorząd w 2009 roku jako jedna z inicjatyw zmierzających do pobudzenia przedsiębiorczości w mieście borykającym się z wysokim bezrobociem, związanym z upadkiem dwóch największych zakładów pracy (Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Cukrowi w Łapach ). Na początku powołano Mały Inkubator Przedsiębiorczości – punkt stałego doradztwa. Postanowiono jednak stworzyć ośrodek, który byłby inkubatorem z prawdziwego zdarzenia, zapewniającym nie tylko daleko idące doradztwo, pomoc prawną, ale także lokal z dobrym wyposażeniem, w okresie inkubowania udostępniony na bardzo dogodnych warunkach.

W dniu 25 stycznia 2013 r. Gmina Łapy podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach„, wartość projektu wyniosła 3 850 300,00 zł, przy dofinansowaniu z RPO WP na poziomie 85% (3 272 755,00 zł).

Prace wykonawcze rozpoczęto w kwietniu 2013 roku. Położony w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego budynek został przebudowany całościowo – ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy i stropodachy zostały rozebrane i wzniesione na nowo; wykonano również nowe przyłącza (wodno-kanalizacyjne, elektryczne i cieplne).

W czerwcu 2014 r. zakończyły się prace wykonawcze związane z przebudową budynku. Dzięki przeprowadzonej inwestycji budynek dawnego „domu złotego wieku” zmienił się w nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który będzie służył rozwojowi przedsiębiorczości w Gminie Łapy. Mamy nadzieję, że każda firma razem z nami rozpocznie swój „złoty wiek”.

Celem Inkubatora Przedsiębiorczości jest w szczególności:

 1. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 2. stwarzanie warunków ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw,
 3. aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej,
 4. rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Łapy.

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, zgodnie ze statutem, zarządza i administruje  budynkiem Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, który z dniem 28.11.2015 r. został przekazany jednostce w trwały zarząd.

Ośrodek Przedsiębiorczości dysponuje 109,44 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia w Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Inkubator oferuje możliwość wynajmu sali szkoleniowo-biznesowej i sali konferencyjnej wyposażanych w nowoczesny sprzęt multimedialny.