Klauzula informacyjna Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja
2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach z siedzibą przy ul. Gen Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Krzysztofem Bonisławskim pod adresem e-mail: iod@lapybiznes.pl.

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia (art. 222 §.1 Kodeksu Pracy)
 5. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 6. Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 • Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. I, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
 1. Okresy przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Prawa osoby, której dane dotyczą

W zależności od charakteru przetwarzania, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,

Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.