Oferta inkubatora

 WYNAJMIJ PRZYSZŁOŚĆ  

 

Szukasz idealnego i nowoczesnego miejsca na biuro Twojej firmy? 

Nie chcesz martwić się wysokimi kosztami najmu lokalu? 

Potrzebujesz wszystkiego w jednym, dobrze położonym i nowoczesnym miejscu? 

Jeżeli tak, to poniższa oferta jest skierowana właśnie do Ciebie! 

Przyjdź i poznaj naszą ofertę !!! 

 

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza firmy spełniające warunki inkubacji do zapoznania się z ofertą wynajmu lokalu.  

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego, 

 • prowadzą działalność nie dłużej niż 24 miesiące, 
 • należą do sektora  mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 poz. 672 z zm.). 

O przyjęcie do IP mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, pod warunkiem, iż dla ich działalności nie są wymagane szczególne potrzeby lub przystosowanie pomieszczeń. Nie mogą to być firmy prowadzące działalność związaną z materiałami niebezpiecznymi, stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego, uciążliwe dla innych firm w IP, prowadzące działalność sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi oraz wymagające specjalnych warunków BHP, sanitarno – higienicznych itd. 

CENNIK – WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH PO PREFERENCYJNYCH CENACH

 

Opłata za wynajem powierzchni biurowej zawiera: 

 1. Umeblowane biuro (biurko, kontener, krzesło obrotowe, szafa aktowa, szafka aktowa) 
 2. Monitoring 
 3. Korzystanie z sali konferencyjnej (5 godzin miesięcznie, kolejne płatne zgodnie z cennikiem) 
 4. Korzystanie z sali szkoleniowo – biznesowej (5 godzin miesięcznie, kolejne płatne zgodnie z cennikiem) 
 5. Dostęp do pomieszczenia socjalnego 
 6. Dostęp do Internetu i linii telefonicznej 
 7. Obsługa biurowa 
 8. Bezpłatne miejsce parkingowe 
 9. Bezpłatna promocja  

Procedura aplikacyjna  

 1. Złożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie do IP w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, który zawiera:
  • formularz zgłoszenia do Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, 
  • oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 2. Ocena formularza zgłoszeniowego 
 3. Uzyskanie pozytywnej opinii 
 4. Podpisanie umowy najmu na czas określony 

Preferencyjne stawki najmu stanowią pomoc przyznawaną w ramach pomocy de minimis, w związku z tym podmiot ubiegający się o wynajęcie lokalu na preferencyjnych stawkach najmu, zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o przyjęcie do IP: 

 • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
 • oświadczenia o braku decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy 
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014, poz. 1543, z późnzm.); 

 

Lokatorom działającym w ramach IP oferowane jest wsparcie obejmujące w szczególności: 

 •  wynajem powierzchni biurowej, szkoleniowo – konferencyjnej wg. preferencyjnych stawek czynszu 
 • nieodpłatne korzystanie z sali szkoleniowo-biznesowej i sali konferencyjnej znajdujących się na terenie IP w wymiarze nie przekraczającym po 5 godzin zegarowych miesięcznie, oddzielnie w każdej z sal, 
 • usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne, 
 • przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach, 
 • możliwość bezpłatnej promocji podczas organizowanych przedsięwzięć przez IP, 
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, 
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy z uczelniami wyższymi współpracującymi z IP, 
 • profesjonalną obsługę biurową, 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy  do kontaktu.  

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a, 18-100 Łapy 

tel. 85 8141920
e-mail: osrodek@lapybiznes.pl