MŁODY I AKTYWNY – II EDYCJA

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Młody i aktywny – II edycja”, skierowanego do osób w wieku 15-29 lat należących do grupy NEET (tj. niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolących się).

Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca w dniu rejestracji do projektu wymagane warunki:

• zamieszkiwać na terenie powiatu: powiat Miasto Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski,
• być osobą w wieku 15-29 lat,
• posiadać status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo,
• nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczyć w szkoleniu, tj nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
• z własnej inicjatywy być zainteresowanym udziałem w projekcie.

Priorytetowo będzie traktowana osoba:
• posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności

W ramach projektu jego uczestnicy otrzymają:

• poradnictwo zawodowe;
• szkolenie (jedno do wyboru):
– Spawacz metodą TIG (z egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach),
– Grafika komputerowa (z egzaminem Adobe Certified Associate),
– Komputerowe wspomaganie prac biurowych (z egzaminem Microsoft Office Specialist),
• przerwy kawowe, obiadowe;
• dodatek szkoleniowy;
• zwrot kosztów dojazdu;
• ubezpieczenie NNW (na czas trwania projektu);
• uznane certyfikaty (po zdaniu egzaminu);
• staże zawodowe i stypendium stażowe;
• zatrudnienie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 85 74 89 113, 85 74 89 100
oraz na https://www.computerplus.com.pl/s…/mlody-i-aktywny-ii-edycja