Zapraszamy na dyżur konsultanta ds. Programu Czyste Powietrze – 11 czerwca w godz 9:00-14:00

W piątek (11 czerwca) w godz. 9.00-14.00 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sikorskiego 22 a w Łapach ponownie pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Doradca energetyczny służy pomocą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Odpowie też na pytania związane z Programem „Czyste Powietrze”.

Kolejny dyżur zaplanowany jest na dzień 25.06.2021 w godz 11:00 do 16:00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Ogólne informacje o dofinansowaniu i programie „Czyste powietrze” – tutaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie mieszkańcom gminy Łapy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:
osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej MOPS w Łapach http://mopslapy.pl/czyste-powietrze.html, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać:
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Głównej 50; od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 857152550 ,  857152718 lub poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@cuslapy.pl

źródło: http://www.lapy.pl