Uwaga przedsiębiorcy!-Realizacja staży w 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina, że staż finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ma doprowadzić do podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną przyuczającą się pod Państwa opieką, na określonym stanowisku pracy. Stąd w zawieranej umowie o organizację stażu widnieje zapis zobowiązujący Państwa do podpisania umowy o pracę ze stażystą na okres co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu stażu. Deklaracja zatrudnienia jest wymogiem koniecznym dla pozytywnego rozpatrzenia składanego przez Państwa wniosku. Dlatego też pomimo panującego stanu epidemii, w przypadku niewywiązania się z wymogu nawiązania stosunku pracy będziecie Państwo zobowiązani do zwrotu kosztów, które zostaną poniesione przez Urząd, gdyż nie zostanie osiągnięty główny cel organizacji stażu w Państwa firmie

źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/