Ruszyło głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

 

W tym roku mieszkańcy zgłosili 15 propozycji zadań i wszystkie pomyślnie przeszły weryfikację i zostały dopuszczone do głosowania.

W 2024 roku zrealizowanych zostanie osiem projektów, które otrzymają największą liczbę głosów. Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Głosowanie potrwa do 25 września, a wyniki głosowania poznamy najpóźniej 31 października br.

Kto może głosować?

GŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC GMINY

BEZ WZGLĘDU NA WIEK – Głosować może także osoba niepełnoletnia, jednakże do karty do głosowania musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego – rodzica/opiekuna.

Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą głosować samodzielnie – tj. mogą samodzielnie podpisać kartę do głosowania, jednakże do ważności ich czynności musi zostać dołączona także zgoda opiekuna ustawowego.- pobierz Zgoda rodzica/opiekuna

BEZ WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA – liczy się tylko to, czy faktycznie mieszkasz na terenie Gminy Łapy. Na karcie do głosowania każdy głosujący wskazuje swój adres zamieszkania i swoim podpisem potwierdza, że podane dane są zgodne z prawdą.

Jak głosować?

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W DWÓCH FORMACH:

 1. PAPIEROWEJ– karta do głosowania dostępna jest na stronie internetowej www.ploraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, – pobierz Karta do głosowania 

 Aby oddać swój głos w wersji papierowej, należy wypełnić kartę do głosowania, i złożyć ją w:

 • Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej „Budżet Obywatelski”,
 • przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2024”
 • lub po zeskanowaniu wysłać na adres poczty elektronicznej: bolapy@um.lapy.pl
 1. ELEKTRONICZNEJ – poprzez oddanie głosu w aplikacji LUPE. Należy kliknąć w poniższy link, następnie wypełnić i wysłać formularz:  

https://info.elapy.pl/pl/budzet-obywatelski-2024.html

 Przy głosowaniu za pomocą aplikacji LUPE, osoba głosująca zostanie poproszona o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia oddania głosu.

WAŻNE

Wszystkie oddane głosy zostaną sprawdzone przez Komisję, która zweryfikuje ich poprawność:

– kartę do głosowania, w wersji papierowej, uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, własnoręcznie podpisana i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Łapach lub na adres poczty elektronicznej bolapy@um.lapy.pl w terminie od 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r.;

– karty do głosowania, wersji papierowej, wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia;

– każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie – poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania bądź zaznaczeniu zadania w aplikacji LUPE (jeśli na karcie do głosowania, wersji papierowej, zostanie zaznaczone 2 lub więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną)

– gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną za nieważne;

– za nieważny uznany zostanie głos osoby niepełnoletniej bez podpisanej przez rodzica/opiekuna „Zgody opiekuna ustawowego”;

– za nieważny uznany zostanie głos oddany na Karcie do głosowania bez zakreślonego wyboru zadania;

– za nieważny uznanie głos niepotwierdzony w aplikacji LUPE.

WIZYTÓWKI PROJEKTÓW znajdziesz tutaj


 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejskiw Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl,www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251.
 1. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznejpod adresem: iod@um.lapy.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.

Dane osobowe w zakresie: numer telefonu i/lub adres e-mail przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe na podstawie pisemnego porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych zostaną udostępnione Ośrodkowi Przedsiębiorczości w Łapach orazmogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, obsłudze prawnej i

informatycznej Administratora a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do 3 miesiące od dnia upublicznieniaostatecznej listy wybranych zadań.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo do sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zgłoszenia lub poparcia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.