Od 15 stycznia można składać wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla firm

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm to program, którego celem jest pomoc finansowa dla przedsiębiorstw z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm.

Ze wsparcia w ramach tarczy mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z – Działalność fotograficzna;

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A – Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D – Działalność paramedyczna;

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z – Działalność muzeów;

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wnioski o subwencję finansową należy złożyć za pomocą systemu bankowości elektronicznej w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia 18 banków uczestniczących w Programie będzie przyjmować wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:

– Kto może się ubiegać: firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro;

– Spadek obrotów o min. 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,

– kwota subwencji zależna od wielkości przychodów:

  • 18 000,00 zł na zatrudnionego prz spadku o 30-60%;
  • 36 000,00 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%;

– Maksymalna kwota subwencji to 324 000,00 zł;

– Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku;

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm:

– Kto może się ubiegać: firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro;

– Spadek obrotów o min. 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

– Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)

– Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln. zł i nie więcej niż 72 000,00 zł na pracownika

Tarczę finansową PFR 2.0 rząd ogłosił jesienią 2020 r. Program o wartości do 35 mld zł jest kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, programów dla dużych firm, mikrofirm oraz sektora MŚP ogłoszonych podczas pierwszej fali pandemii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach, a także ochrona miejsc pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju