Dofinansowanie kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku od dnia 16 stycznia 2023 r. otwiera nabór Wniosków w sprawie zwrotu kosztów zatrudniającym skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej (DPS) albo w jednostce organizacyjnej WRIPZ na zasadach art. 57a 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druk Wniosku dostepny jest na strone Urzędu w zakładce dokumenty do pobrania.

Wypełnione Wnioski można składać do dnia 31 marca 2023 r.:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
  • osobiście w Kancelarii na parterze przy wejściu do budynku,
  • osobiście w pokoju nr 5 na parterze przy wejściu do budynku,
  • elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
    (Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

Dział Instrumentów Rynku Pracy
III piętro, pok. 311, tel. 85-747-38-48

źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/