Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2021 – wyniki oceny propozycji zadań

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zakończyła ocenę formalno-prawną i merytoryczną propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych zadań oraz dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców, podjęto decyzję o dopuszczeniu do głosowania 18 propozycji zadań.

Przypominamy, że zostało zgłoszonych 20 propozycji zadań na łączną kwotę 545 454,00 zł.

Decyzja o niedopuszczeniu zadania do głosowania przekazana zostanie Wnioskodawcy drogą mailową lub na adres wskazany do korespondencji.

Poniżej prezentujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania oraz listę projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.

O wyborze propozycji zadań do realizacji Zdecydują mieszkańcy Gminy Łapy w głosowaniu jawnym, które odbędzie się od 14 do 21 września br.

Już wkrótce udostępnione zostaną wizytówki zadań dopuszczonych do głosowania.

Propozycje zadań były oceniane merytorycznie zgodnie z Zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2021 rok stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/169/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Łapy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021, względem następujących kryteriów:

 1. Ocena zadania pod względem spełniania wymogów: określonych w § 2 ust. 2 i 6 Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na rok 2021, tj.
  1. Zgodnie z § 2 ust. 2 – w przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne
  2. Zgodnie z § 2 ust. 6 w ramach budżetu obywatelskiego nie będą mogły być zrealizowane zadania:
   • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
   • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
   • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Łapy;
   • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zadania;
   • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
   • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.
  3. Możliwości zrealizowania zadania w trakcie trwania roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  4. Analiza faktyczna możliwości realizacji projektu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i technologicznych,
  5. Kosztu realizacji, który nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł